Haijai.com

โรค ก็คือสิ่งที่ทำให้ร่างกายหรือจิตใจของมนุษย์เกิดการผิดปกติขึ้น โรค ยังอาจหมายถึงภาวะใดๆ ก็ตามที่ทำให้เกิดความเจ็บปวด ดังนั้น เมื่อเราหลีกเลี่ยงมันไม่ได้ เราก็น่าที่จะเรียนรู้ถึงวิธีการป้องกันโรคต่าง

โรคและการป้องกัน